Transnational Cooperation Projects
 2018-05-16 

Wizyta studyjna

W dniu 21 września br. uczestnicy konferencji będą mieli możliwość poznania trzech atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego, które korzystały z finansowego wsparcia Europejskiego Funduszy na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również skosztować regionalnych potraw.

Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej
to miejsce, które przybliża w interaktywny, ciekawy sposób turystom i pielgrzymom bogactwo kulturowe, dziedzictwo historyczne Gór Świętokrzyskich, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz legend, podań i rodzimej kultury ludowej. Koncepcja i dokumentacja techniczna Osady Średniowiecznej została opracowana i sfinansowana przez Lokalną Grupę Działania Wokół łysej Góry. Jej budowę Gmina Bieliny sfinansowała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed uruchomieniem LGD Wokół łysej Góry oraz Gmina Bieliny przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego prowadziły szkolenia dla bezrobotnych przygotowujące do pracy na terenie osady. Cechą wyróżniającą ten obiekt są interaktywne formy przekazu, rzemieślnicy przeniesieni wprost z epoki średniowiecza, opowiadający legendy, a także liczne dodatkowe atrakcje takie jak: ciekawe osadowe gry terenowe i zabawy integracyjno-edukacyjne z elementami humoru, zdrowej rywalizacji. Wartością jest poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego przodków, przyswajanie wiedzy o regionie, a także nabywanie umiejętności manualnych podczas warsztatów rzemieślniczych w Osadzie.

Osada Średniowieczna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą pozwala na udostępnienie i upowszechnienie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży zasobów kultury ludowej, historii i tradycji Gór Świętokrzyskich (w tym legend świętokrzyskich) w formie oferty dla całych rodzin, zabaw integracyjnych. Osada i znajdująca się na jej terenie karczma są też miejscem promocji lokalnych artystów i kuchni regionalnej, produktów lokalnych. Powstanie Osady i zagospodarowanie terenu wokół na potrzeby obsługi ruchu turystycznego zainicjowało funkcjonowanie wielu podmiotów w branży turystycznej (sprzedaż pamiątek, usługi przewodnickie, noclegowe, przewozowe dla turystów itp.). W Osadzie Średniowiecznej oraz obiektach towarzyszących znajdują zatrudnienie mieszkańcy Gminy Bieliny i okolic.
W ramach „małych projektów” w Osadzie zostało zorganizowane wydarzenie plenerowe Piknik Średniowieczny i Targi Świętokrzyskich Smaków Tradycji, mające na celu wypromowanie oferty Osady Średniowiecznej, a także udostępnianie, upowszechnianie i przekazywanie kolejnym pokoleniom i turystom dzie¬dzictwa historycznego i kulturowego, w tym kulinarnego Gór Świętokrzyskich i Gminy Bieliny. Zorganizowano również warsztaty rzemieślnicze, które przybliżyły uczestnikom średniowieczne zawody oraz historię i tradycje regionu świętokrzyskiego i pozwoliły na przygotowanie kolejnych osób do pracy związanej z rzemiosłami Gór Świętokrzyskich.Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi
to rekonstrukcja osady starożytnej z pierwszych wieków naszej ery, położonej nad strumykiem, którego źródła znajdują się u podnóża łysej Góry.  Obiekt powstał w miejscu dawnego piecowiska, jako zaplecze dla tematycznych spotkań z różnymi aspektami rzemiosła, życia codziennego i duchowego społeczności zamieszkujących nasze ziemie około 2000 lat temu.

To jedyne w Polsce, a przypuszczalnie również w Europie miejsce, gdzie prezentowana jest problematyka starożytnej metalurgii żelaza, w dodatku w tak szerokim kontekście kulturowym. Wszystkie elementy osady mają potwierdzenie w źródłach historycznych i zostały odtworzone w oparciu o badania archeologiczne. Ważną cechą starożytnej osady jest fakt, że została wybudowana techniką stosowaną przez ludzi zamieszkujących nasze ziemie w starożytności. Osada jest wierną rekonstrukcją budownictwa mieszkalnego i gospodarczego kultury przeworskiej, jak również obiektów wznoszonych na pograniczu Imperium Rzymskiego z barbarzyńską częścią Europy. Teren obiektu jest jednocześnie miejscem, gdzie od kilkudziesięciu lat odbywa się jedna z czołowych imprez regionu – Dymarki Świętokrzyskie. Wydarzenie stanowi retrospektywną podróż w czasy, kiedy teren Gór Świętokrzyskich stanowił jeden z najprężniej działających centrów metalurgicznych ówczesnej Europy. Najważniejszym punktem imprezy jest eksperymentalny wytop żelaza, metodami sprzed ok. 2 tys. lat  oraz prezentacje wytwórczości i życia codziennego w epoce wpływów rzymskich.


Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi zostało zaprojektowane ze środków programu Leader przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zaś wykonane przez Gminę Nowa Słupia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Całkowita wartość projektu wyniosła około 4,2 mln zł. Dofinansowanie wyniosło 50%. Obiekt jest animowany przez lokalną Instytucję Kultury – Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich, która wspierana jest finansowo przez LGD. Wiele projektów grantowych wykorzystanych zostało na przygotowanie animacji w postaci realizacji warsztatów edukacyjnych o charakterze archeologicznym, które skierowane były głównie do dzieci oraz młodzieży szkolnej. Część środków została wykorzystana dla wsparcia oraz promocji Dymarek Świętokrzyskich, które odbywają się na terenie CK-A - największego festiwalu archeologicznego dotyczącego okresu starożytności na terenie Naszego kraju.

Zespół Pałacowy w Kurozwękach
Celem funkcjonowania spółki Zespół Pałacowy jest utrzymanie i udostępnianie będących w jej dyspozycji zabytkowych obiektów .

Firma prowadzi działalność w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej przedstawiając bardzo szeroką ofertę dla  turystów indywidualnych i grupowych. Umiejętnie łączy walory zabytkowe XIV wiecznego pałacu z elementami agrobiznesu takimi jak hodowla bizonów amerykański, mini zoo i labirynty na polach kukurydzy i konopi.
Firma prezentuje atrakcyjną ofertę dla wycieczek szkolnych, turystów indywidualnych, spotkań konferencyjno biznesowych oraz rodzinnych imprez okolicznościowych.
Hodowla bizonów to atrakcja turystyczna ale również unikatowa oferta dań z mięsa bizona w pałacowej restauracji i pretekst do organizacji masowej imprezy plenerowej pn. „Dziki zachód w Kurozwękach”. Kampania promocyjna tej imprezy była tematem projektu zrealizowanego w 2010.r


Drugi projekt to „Labirynt w kukurydzy – atrakcja, produkt, narzędzie promocji”.
Następnie zrealizowaliśmy projekt „Doposażenie i promocja wystawy pamiątek rodziny Popielów oraz galerii obrazów Józefa Czapskiego”
Kolejne to „Kabanosy z bizona jako komercyjny produkt regionalny obszaru LGD” i  „Utworzenie interaktywnej ścieżki legendarno - historycznej w lochach Pałacu w Kurozwękach”
łącznie w latach 2007 - 2013 ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejski realizując Lokalną Strategię Rozwoju LGD Białe ługi. zrealizowaliśmy 5 małych projektów grantowych o całkowitej wartości 162 683 zł uzyskując dofinansowanie w wysokości 99 094
W ramach PROW 2014-2020 uzyskaliśmy dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Pałac Popielów – ucz się przeszłością, doświadczaj teraźniejszości, patrz w przyszłość”, którego wartość całkowita przekroczy 15 milionów złotych
Wszystko to sprawia, że Pałac w Kurozwękach w raz ze swymi atrakcjami jest od lat zaliczany do jednej z największych atrakcji woj. świętokrzyskiego.Wróć